• პროგრამის მიზანი:

  მონაწილემ შეძლოს ცოდნის, უნარებისა და შესაძლებლობების ფორმირება მონაცემთა ბაზის პროგრამირების PL/SQL ენის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია Oracle მონაცემთა მართვის სისტემის პროფესიული პრობლემების გადაჭრასთან.

 • ვისთვისაა პროგრამა:

  მათთვის, ვისაც შეხება ჰქონია Oracle მონაცემთა ბაზებთან და სურს შეისწავლოს Oracle PL/SQL-ის ფუნდამენტური საწყისები.

 • რა ცოდნა მოეთხოვება მონაწილეს:

  უნდა იცოდეს Oracle მონაცემთა ბაზის საწყისები და ინგლისური ენა A2 დონეზე.

 • რას ისწავლის:

  მონაწილეები ისწავლიან PL/SQL ობიექტების შექმნას, მოდიფიკაციას და გაუქმებას, გამონაკლისების ეფექტურად მართვას, Oracle მონაცემთა ბაზის სტანდარტული პაკეტებით სარგებლობას, ობიექტის ტიპებთან და კოლექციებთან ეფექტურად მუშაობას.

 • რის გაკეთებას შეძლებს პროგრამის დასრულების შემდეგ:

  მონაწილეებს შეეძლებათ მიზნის ფარგლებში განსაზღვრონ ამოცანების სპექტრი და აირჩიონ მათი გადაჭრის საუკეთესო გზები მოქმედი სამართლებრივი ნორმების, არსებული რესურსებისა და შეზღუდვების საფუძველზე.

პროგრამის საკითხები:

 • პროგრამის ხანგრძლივობა

  36 საათი

 • მონაწილეების რაოდენობა

  8-20

 • ლოკაცია

  ორიენტ ლოჯიკის სათავო ოფისი, მის: თბილისი, ბოჭორმის ქ. 18

 • ღირებულება

  დამოკიდებულია მონაწილეების რაოდენობაზე